Gedragscode

Gedragscode van de Protestantse Gemeente Landsmeer

Als Protestantse Gemeente te Landsmeer willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden.

Deze houding willen we in gedragsregels vormgeven voor de organisatie als geheel en voor elke professionele en vrijwillige medewerker – ambtsdrager of niet-ambtsdrager. We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan de volgende gedragsregels. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

1.       Veilige omgeving

We werken met elkaar en anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Zo creëren we een plek waar het goed verblijven en geloven is. Ook als deze gedragscode geen direct en duidelijk antwoord geeft, blijft dit de leidraad voor ons handelen.

2.       Respect

We respecteren elkaar en anderen. We benaderen niemand op een manier die hen in hun geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten.

3.       Privacy

We dringen niet verder door in het privéleven van mensen dan functioneel noodzakelijk is. Bovendien zijn we terughoudend met het binnengaan van ruimtes waar mensen zich om privéredenen bevinden. Dat geldt zowel in onze eigen gebouwen als elders – bij kleedkamers, slaapkamers, sanitaire ruimtes en dergelijke.

4.       Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen, of als de wet anders eist, vervalt deze regel.

5.       Lichamelijke integriteit

We raken elkaar en anderen niet aan op een manier waarvan je kunt verwachten dat die seksuele of erotische gevoelens kan oproepen. Ook in ons taalgebruik vermijden we dit. We spreken af dat alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een meerderjarige medewerker en minderjarigen tot 16 jaar onder geen beding geoorloofd zijn.

6.       Persoonlijke integriteit

We respecteren de rechten die ieder mens heeft vanuit wetgeving of geloof. We vermijden elk gedrag (verbaal en non-verbaal) dat bij anderen gevoelens oproept van agressie, geweld, discriminatie, pesten of buitensluiting.

7.       Geld en bezittingen

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven. Grote giften weigeren we of bespreken we met het bevoegd gezag voordat we ze aannemen. We gaan eerlijk en integer om met de eigendommen die niet van onszelf zijn, maar van een ander of van de kerk als organisatie.

8.       Onderlinge zorg

We zetten ons in om elkaar en anderen te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gedrag. We spreken elkaar daar actief op aan. Bij ongewenst gedrag of als we twijfelen over gedrag van onszelf of een ander, zoeken we contact met een vertrouwenspersoon van de PKA voor nader beraad. Dat doen we ook bij gedrag waarvan we zeker weten dat het strijdig is met deze gedragscode.

9.       Vertrouwenspersoon

Lukt het je niet om een nare of vervelende ervaring bespreekbaar te maken? Of wil je graag advies? Onze vertrouwenspersonen helpen je graag.  Stuur dan een mail naar vertrouwenspersoon@pglandsmeer.nl


Zoeken

Binnenkort

Geen activiteiten.

Op Facebook